آموزش های دریایی


- ارائه آموزش های ایمنی دریایی بنا به درخواست کارفرمایان

- انجام مانورهای آموزش ایمنی و نجات جان, در دریا و در کلیه بنادر ایران


Copyright, IESCO. 2024©