بازرسی فنی و مشاوره


- مشاوره و انجام ممیزی ها در امور فنی وایمنی دریایی, صنایع نفت و گاز, نیروگاه ها, ترمینال های نفتی, بنادر و همچنین مشاوره در زمینه استقرار مدیریت HSE کلیه صنایع ساحلی و فرا ساحلیCopyright, IESCO. 2024©