ضخامت سنجی


- انجام بازرسی و ضخامت سنجی بدنه کشتی ها و سازه های دریایی, سازه های نفت و گاز و سازه های غیر دریایی تحت نظر موسسات رده بندی ملی و بین المللیCopyright, IESCO. 2024©