آزمایشات بارگذاری و تجهیزات جانبی جابجایی بار


- انجام آزمایشات Proof Load Test جرثقیل ها و تجهیزات جابجایی بار ساحلی و فرا ساحلی با لود سل و Water Bags

- انجام بازرسی و آزمایشات کششی یدک کش ها (Bollard Pull Test)

- بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات جانبی جابجایی بار ,Loose Gear


Copyright, IESCO. 2024©