تجهیزات مبارزه با آلودگی در دریا


- تامین و تجهیز سیستم‌های مبارزه با آلودگی در دریا جهت کلیه بنادر در جنوب و شمال کشور

- آموزش کلیه کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با چگونگی استفاده از سیستم‌ها و تجهیزات مبارزه با آلودگی در دریا

- ارائه مشاوره فنی در رابطه با چگونگی انتخاب تجهیزات مناسب مبارزه با آلودگی در دریا


Copyright, IESCO. 2024©